Album Những Khúc Ca Việt Cổ (Live Concerts Recording) - Lê Cát Trọng Lý

Playlist: Những Khúc Ca Việt Cổ (Live Concerts Recording)

Artis: Lê Cát Trọng Lý