0:00
/
0:00

48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - Thích Trí Thoát

408,340
Bài hát: 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - Thích Trí Thoát

Phật, chúng-sanh, tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, Hiền, Thánh, Tăng, thường trụ Tam Bảo (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đương lai hạ sanh Di-Lặc tôn Phật, Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Linh-Sơn Hội-Thượng Phật Bồ-tát (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Đại từ Đại-bi Tiếp-dẫn Đạo-sư A-Di-Đà Phật, Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đại-nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương xạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất diêu văn
Tùy xứ kiết tường vân
Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân

Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát (2 lần)
Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát Ma-ha-tát

Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (3 lần)


KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Tây-phương giáo-chủ,
Tịnh độ năng nhơn
Tiếp dẫn chúng-sanh chí chẳng sờn.
Cực-lạc hữu duyên sanh Tịnh độ,
Ta-bà giải thoát kiến Di-Đà.
Bốn tám lời nguyện độ chúng-sanh,
Phát nguyện rộng lớn đặng viên thành.
Ao sen chín phẩm thượng phẩm sanh,
Đồng độ chúng-sanh Phật đạo thành.

Nam-mô Tịnh-Độ-Phẩm Bồ-tát (2 lần)
Nam-mô Tịnh-Độ-Phẩm Bồ-tát Ma-Ha-Tát


BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ

Nguyện thứ nhất: tôi thành Phật được
Thì nước tôi là nước tịnh thanh
Ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh,
Thảy đều chẳng có sinh thành nơi đây.

Nguyện thứ hai: nước nầy tịnh giới,
Đàn bà cùng con gái tịch nhiên,
Những người trong cõi Nhơn Thiên,
Cùng loài cầm thú cần chuyên tu hành.
Thảy đều đặng hóa sanh thọ cảm,
Thất bảo trì, cửu phẩm liên hoa

Nguyện thứ ba: dân chúng Phật đà,
Khi cần ăn uống, hóa ra sẵn sàng.
Bát thất bảo, bỉ bàng đựng lắm,
Trăm món ngon, khỏi sắm ở đâu,
Ăn rồi, khí dụng liền thâu
Không cần phải rửa, phải lau nhọc nhằn.

Nguyện thứ tư: nhơn dân trong nước
Muốn áo quần, khăn, lược, mão, giày
Thảy đều hóa đủ sẵn bày,
Khỏi mua, khỏi giặt, khỏi may cực lòng.

Nguyện thứ năm: giáp vòng địa lợi,
Từ đất bằng lên tới hư không
Thảy đều lầu các, điện, cung
Cùng là cây trái, ao, sông, cửa nhà.
Các thứ ấy đều là trân bảo,
Cùng bá thiên hoa báu, hương thơm
Hiệp nhau thành tạo kết đơm
Trau dồi trang sức, cho làm phần ba
Mùi hương ấy xông ra khắp đủ,
Cả mười phương hưởng thụ cấp kỳ
Chúng-sanh hạnh nguyện, chuyên trì,
Tin và tưởng Phật, đến thì vãng sanh.

Nguyện thứ sáu: dân lành quốc độ,
Thương kính nhau, ví tợ ruột rà.
Không lời qua lại bất hòa
Không ganh không ghét, hóa ra tranh giành.

Nguyện thứ bảy: dân sanh trong nước
Không có lòng uế trược, *** ô
Cũng không có tiếng tục thô,
Cùng là nóng giận, hồ đồ, ngu si.

Nguyện thứ tám: chuyên trì thiện niệm
Cứ đường ngay, tiệm tiệm lướt đi.
Nếu ai muốn nói chuyện gì
Người kia hiểu ý tức thì khỏi phân.

Nguyện thứ chín: chúng dân từ thiện
Tai chẳng nghe những chuyện không lành.
Có đâu sự ác tự hành
Mấy điều nghiệp chướng đã thành vô danh.

Nguyện thứ mười: chúng-sanh đều ví,
Huyễn thân là mộng mị mà thôi
Vậy nên lòng chẳng nhiễm đời,
Tánh không tham muốn, khắp nơi vui cười.

Nguyện mười một: Tiên, người tuy khác
Hình dung đồng một sắc vàng y
Mặt mày nghiêm chỉnh phương phi
Trong ngần, đẹp đẽ, không chi sánh bằng.

Nguyện mười hai: mười phương thế-giới
Thiên, Nhơn cùng các loại súc sanh
Hóa thân về cõi lạc thành,
Chứng ngôi Duyên Giác, Thinh Văn dĩ đồng
Ngồi thiền tọa, tấm lòng tịch tịnh
Hiệp cùng nhau tính tuổi ít nhiều
Chẳng hề biết đặng bao nhiêu
Ngàn, muôn, ức kiếp số nhiều khó phân.

Nguyện mười ba: Thiên, Nhơn trên giải,
Hiệp cùng nhau đếm mãi dân cư
Không hề rõ biết số dư
Tại An Dưỡng quốc nhiều như cát Hằng.

Nguyện mười bốn: dân hằng quốc độ,
Thảy thảy đồng trường thọ miên miên.
Không sao biết đặng số niên,
Sống lâu vô lượng, vô biên kiếp đời.

Nguyện mười lăm: dân thời thanh tịnh,
Trụ vào ngôi chánh tín tự nhiên.
Ly chư loạn tưởng đảo điên
Đắc vô phân biệt, chứng duyên Niết bàn.

Nguyện mười sáu: Lạc bang dân chúng
Vui vẻ mà thọ dụng đủ điều
Thảy đồng với các Tỳ-kheo
Chứng phần VÔ LẬU chẳng theo sự đời.

Nguyện mười bảy: khi tôi thành Phật
Sẽ giảng Kinh, thuyết Thật, độ Sanh.
Làm cho sở nguyện đắc thành
Công tôi giảng đạo trọn lành hơn ai.

Nguyện mười tám: hóa thai khỏi dục,
Người người đều đắc TÚC MẠNG THÔNG.
Biết hồi tiền kiếp xa trông,
Hằng hà sa kiếp, thảy đồng kim sanh.

Nguyện mười chín: chúng-sanh vạn vạn
Đều đặng rồi THIÊN NHÃN TỊNH QUANG.
Thấy toàn vũ trụ mười phang
Trăm ngàn muôn ức thế gian cũng tường.

Nguyện hai mươi: Tây-phương dân chúng,
THIÊN NHĨ THÔNG, sở dụng nghe xa
Những lời thuyết pháp bủa ra
Của trăm ngàn ức Phật đà khẩu tuyên.

Tải nhạc mp3 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà nhanh nhất - Nhạc Hay Nhất - tại đây, Tải nhạc mp3 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà TaiNhacHay.Biz cảm ơn bạn đã đến với website
Sự có mặt của bạn là niềm vinh hạnh với TaiNhacHay.Biz!. Tải nhạc mp3 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà chất lượng - Bài Hát Mới Nhất - tại Website TaiNhacHay.Biz, Tải nhạc miễn phí mp3 download 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà tại website TaiNhacHay.Biz.
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi